Formalności na PP - poradnik

Łatwo jest zgubić się w gąszczu formalności - dlatego pomożemy Ci się w tym wszystkim odnaleźć!

 

Stypendia, wsparcie finansowe, akademiki

Stypendia socjalne

- skierowane jest do studentów mających problemy finansowe
- podstawowym kryterium jego przyznawania jest dochód - jego wysokość decyduje o wysokości stypendium
- wpływ ma także wielkość środków przeznaczona na cel stypendiów socjalnych
- może być pobierane tylko z jednego kierunku („Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku”)
- dokumenty wymagane do określenia wysokości dochodu w rodzinie zainteresowanego wypisane są w „Informacjach dot. dokumentów wymaganych przy ubieganiu się przez studentów o stypendium socjalne” (załącznik nr 3 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej)
- zasady obliczania dochodu w „Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta” (załącznik nr 4 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej)
- należy złożyć „Wniosek o przyznanie pomocy materialnej” (załącznik nr 5 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej) oraz wymagane dokumenty zgodnie z „Informacja dot,. dokumentów…” w wyznaczonym terminie
- po niedotrzymaniu terminu wniosek rozpatrywany jest jedynie do wyczerpania środków przeznaczonych na dane stypendium, a student (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia) zacznie otrzymywać stypendium dopiero od miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku

Pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych – stypendium specjalne

Pomoc materialna dla osób niepełnosprawnych – stypendium specjalne
- przeznaczone dla osób niepełnoprawnych, które posiadają odpowiednie dokumenty dotyczące ich stanu
- wysokość stypendium jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności
- należy wypełnić „Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych” (załącznik nr 8 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej)
- może być przyznane po stwierdzeniu niepełnosprawności w trakcie trwania roku akademickiego, od miesiąca złożenia wniosku

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

- dla studentów, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (do 10% studentów każdego kierunku)
- należy złożyć „Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów” (załącznik nr 9 Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom politechniki Poznańskiej) w wyznaczonym terminie
- ranking studentów opiera się na podstawie osiągnięć z roku poprzedzającego ten,  w którym złożony jest wniosek (dwa semestry w przypadku studiów rozpoczynających się semestrem zimowym)
- student musi:
          • zaliczyć pierwszy rok studiów (lub być na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia),
          • do końca roku akademickiego spełnić warunki wymagane do zaliczenia roku studiów,
          • być zarejestrowany na semestr rozpoczynający dany rok studiów
- nie przysługuje studentowi za rok studiów, w którym student powtarzał semestr po wznowieniu
- wysokość stypendium jest jednakowa na wszystkich kierunkach
- rozpatrywanie wniosków trwa w miesiącu październiku i na początku listopada, dlatego też osoby, którym stypendium zostało przyznane, w miesiącu listopadzie otrzymują wartość za dwa miesiące (październik i listopad).

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

- dla studentów szczególnie wyróżniających się w nauce (5% studentów danego kierunku), posiadających wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów
- po zaliczeniu pierwszego roku studiów (lub studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia)
- można ubiegać się o tylko jedno stypendium Ministra, jednak można złożyć wnioski o stypendium z tylu kierunków na ilu zainteresowany studiuje

Stypendium mieszkaniowe

Stypendium mieszkaniowe zostało zlikwidowane (w 2011r.), jednak zamiast niego można ubiegać się o stypendium socjalne o większej wysokości, jeśli:
- stałe miejsce zamieszkania skutkowałoby utrudnianiem lub uniemożliwieniem studiowania
- w sytuacji zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub innym obiekcie (przysługuje wtedy tylko jednemu z małżonków).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty odpłatności ponoszonej przez studenta
- wysokość dochodu pozwalająca na otrzymanie stypendium w zwiększonej wysokości oraz stawki tego stypendium określa Rektor

Zapomogi

Dla studentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej z powodu np.:
- kradzieży,
- pożaru,
- powodzi,
- ciężkiej choroby studenta lub członka najbliższej rodziny,
- śmierci najbliższego członka rodziny,
- urodzenia dziecka (przysługuje wtedy dla jednego z rodziców).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- złożyć „Wniosek o przyznanie zasiłku losowego” (załącznik nr 10 do Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom Politechniki Poznańskiej) w ciągu 4 miesięcy od daty zdarzenia losowego
- przysługuje do dwóch razy w roku akademickim, raz na dane zdarzenie.

Akademiki

Zestaw potrzebnych dokumentów:
- Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej)
- Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej)
- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za dany rok na wszystkich pełnoletnich członków rodziny
- Zaświadczenia z ZUS-u o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich członków rodziny, którzy osiągnęli dochód w danym roku
- W przypadku posiadania gruntów rolnych zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gruntów rolnych w hektarach przeliczeniowych.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- po otrzymaniu miejsca w Domu Studenckim trzeba podpisać Umowę Warunkową z Kierownikiem Domu Studenckiego
- w przypadku niepodpisania umowy jest się skreślanym z listy przydzielonych miejsc
- można ubiegać się ponownie o miejsce - bezpośrednio u Kierownika Domu Studenckiego, gdy istnieją wolne miejsca (najważniejsza jest kolejność zgłoszeń)

 

Instytut Inżynierii Środowiska
i Instalacji Budowlanych
Politechnika Poznańska

ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań

tel. +48 (61) 665 2438,
fax. +48 (61) 665 2439,
e-mail: office_ee@put.poznan.pl

Joomla Template - by Joomlage.com